لطفا کمی صبر کنید...

لام مونته شپش دامالينا (بوويكولا)

قیمت: 381,500 ریال

لام مونته تخم شپش (رشك)

قیمت: 327,000 ریال

لام مونته شپش لينوگناتوس

قیمت: 381,500 ریال

لام مونته شپش پديكولوس

قیمت: 708,500 ریال

لام مونته شپش پوليپلاكس

قیمت: 654,000 ریال

لام مونته شپش فوليكولا

قیمت: 708,500 ریال

لام مونته شپش ليپوروس

قیمت: 490,500 ریال

لام مونته شپش مناكانتوس

قیمت: 436,000 ریال

لام مونته شپش منوپون

قیمت: 436,000 ریال

لام مونته شپش هماتوپينوس

قیمت: 654,000 ریال

لام مونته شپش كولمبي كولا

قیمت: 436,000 ریال

لام مونته تخم شپش روی پر

قیمت: 381,500 ریال

نمونه پر حاوی شپش

قیمت: 654,000 ریال