لطفا کمی صبر کنید...

كنه بوفيلوس ♀در الكل

قیمت: 436,000 ریال

كنه مونته بوفيلوس ♀

قیمت: 599,500 ریال

لام مونته پاي آكارين (كنه)

قیمت: 327,000 ریال

لام مونته نوزاد كنه آرگازيده

قیمت: 490,500 ریال

لام مونته نوزاد كنه ايكسوديده

قیمت: 436,000 ریال

كنه آرگاس پرسيكوس در الكل

قیمت: 436,000 ریال

كنه اتوبيوس در الكل

قیمت: 599,500 ریال

كنه اورنيتودوروس لاهورنسيس در الكل

قیمت: 654,000 ریال

كنه درماسنتور ♀ در الكل

قیمت: 490,500 ریال

كنه درماسنتور ♂ در الكل

قیمت: 545,000 ریال

كنه رپي سفالوس ♀ در الكل

قیمت: 381,500 ریال

كنه رپي سفالوس ♂ در الكل

قیمت: 381,500 ریال

كنه ماده ايكسوديده خون خورده در الكل

قیمت: 381,500 ریال

كنه مونته آرگاس پرسيكوس

قیمت: 545,000 ریال

كنه مونته ايكسودس ♀

قیمت: 763,000 ریال

كنه مونته ايكسودس ♂

قیمت: 817,500 ریال

كنه مونته بوفيلوس ♂

قیمت: 708,500 ریال

كنه مونته درماسنتور ♂

قیمت: 654,000 ریال

كنه مونته درماسنتور ♀

قیمت: 599,500 ریال

كنه مونته رپي سفالوس ♀

قیمت: 490,500 ریال

كنه مونته رپي سفالوس♂

قیمت: 490,500 ریال

كنه مونته هيالوما ♀

قیمت: 490,500 ریال

كنه مونته هيالوما ♂

قیمت: 490,500 ریال

كنه هيالوما ♂ در الكل

قیمت: 381,500 ریال

كنه هيالوما ♀ در الكل

قیمت: 381,500 ریال

نمونه پوست آلوده به به کنه در الکل

قیمت: 1,635,000 ریال

لام مونته تخم کنه

قیمت: 381,500 ریال