لطفا کمی صبر کنید...

اسكولكس تنيا ساژيناتا

قیمت: 872,000 ریال

اسكولكس ديپليديوم كنينوم

قیمت: 763,000 ریال

اسكولكس رايتينا اكينوبوتريدا

قیمت: 708,500 ریال

اسكولكس رايتينا تتراگونا

قیمت: 708,500 ریال

اسكولكس رايتينا سيستي سيلوس

قیمت: 708,500 ریال

اسكولكس غيرمسلح

قیمت: 654,000 ریال

اسكولكس مزوسستوئيدس

قیمت: 654,000 ریال

اسكولكس مسلح (تنيا)

قیمت: 708,500 ریال

اسكولكس كوانوتنيا اينفانديبولوم

قیمت: 708,500 ریال

برش بافتي بند آنوپلوسفالا

قیمت: 545,000 ریال

برش بافتي كيست هيداتيك

قیمت: 436,000 ریال

روده آلوده به كرم اكينوكوكوس (در الكل)

قیمت: 2,180,000 ریال

نمونه ماكروسكپي كرم مونيزيا (در الكل)

قیمت: 545,000 ریال

نمونه ماكروسكپي كرم هليكومتراژياردي (در الكل)

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته آويتلينا بند بارور

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته آويتلينا بند بالغ

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته استلزيا بند بارور

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته استلزيا بند بالغ

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته تنيا مولتي سپس بند بالغ

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته تنيا مولتي سپس بند بارور

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته تنيا ساژيناتا بند بارور

قیمت: 926,500 ریال

كرم مونته تنيا ساژيناتا بند بالغ

قیمت: 872,000 ریال

كرم مونته تنيا هيداتيژنا بند بارور

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته تنيا هيداتيژنا بند بالغ

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته ديپليديوم كنينوم بند بالغ

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته رايتينا اكينوبوتريدا بند بارور

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته رايتينا اكينوبوتريدا بند بالغ

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته رایتینا اکینوبوتریدا بند بارور

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته رايتينا تتراگونا بند بارور

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته رايتينا تتراگونا بند بالغ

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته ژويكسيلا بند بالغ

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته ژويكسيلا بند بارور

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته مزوسستوئيدس بند بارور

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته مزوسستوئيدس بند بالغ

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته مونيزيا اكسپانزا بند بالغ

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته مونيزيا اكسپانزا بندبارور

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته مونيزيا بندني بند بارور

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته مونيزيا بندني بند بالغ

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته هليكومتراژياردي بند بارور

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته هليكومتراژياردي بند بالغ

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته هيمنولپيس بند بارور دیمینوتا

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته هيمنولپيس بند بالغ دیمینوتا

قیمت: 545,000 ریال

عضله داراي سيستي سركوس بوويس (در الكل)

قیمت: 1,308,000 ریال

لام مونته سیستی سرکوئید (تترا تریدیوم)

قیمت: 599,500 ریال

برش بافتی روده آلوده به اکینوکوکوس در سگ

قیمت: 490,500 ریال

برش بافتی ریه آلوده به سنوروس سربرالیس

قیمت: 545,000 ریال

نمونه کیست هیداتیک در الکل

قیمت: 545,000 ریال

لام مونته اسکولکس هیمنولپیس دیمینوتا

قیمت: 763,000 ریال

سستود آمده مونته با کانادا بالزام (10 تکه)

قیمت: 2,398,000 ریال

نمونه کیست سنوروس در الکل

قیمت: 1,635,000 ریال