لطفا کمی صبر کنید...

برش بافتي شكمبه آلوده به پارامفيستومم

قیمت: 599,500 ریال

برش بافتي كبد آلوده به ديكروسليوم

قیمت: 436,000 ریال

برش بافتي كبد آلوده به فاسيولا

قیمت: 436,000 ریال

لام مونته اونيكولا

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته آپاتمون گراسيليس

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته آپاتمون ماينور

قیمت: 708,500 ریال

كرم مونته اورنيتوبيلارزيا ♀

قیمت: 763,000 ریال

كرم مونته اورنيتوبيلارزيا ♂

قیمت: 708,500 ریال

كرم مونته اكينوستوما

قیمت: 763,000 ریال

كرم مونته پارامفيستومم

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته ديكروسليوم

قیمت: 327,000 ریال

كرم مونته فاسيولا ژيگانتيكا

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته فاسيولا (نوزاد)

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته فاسيولا هپاتيكا

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته گاستروتيلاكس

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته هيپودرائوم

قیمت: 763,000 ریال

كرم مونته كارميه ريوس

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته كوتيلوفورون

قیمت: 599,500 ریال

برش پارامفیستوماتیده - طولی

قیمت: 436,000 ریال

برش پارامفیستوماتیده - عرضی

قیمت: 436,000 ریال

برش کبد، مهاجرت لارو فاسیولا

قیمت: 436,000 ریال

نمونه آکانتوسفال در الکل

قیمت: 599,500 ریال

برش پارامفیستو ماتیده - طولی و عرضی

قیمت: 545,000 ریال

برش فاسیولا - طولی

قیمت: 490,500 ریال

برش فاسیولا - عرضی

قیمت: 490,500 ریال

ترماتود آمده مونته با چسب کانادا بالزام (10 عدد)

قیمت: 3,052,000 ریال

لام مونته آکانتوسفال

قیمت: 708,500 ریال

لام مونته اکسپالانتوم

قیمت: 708,500 ریال

نمونه کبد - مهاجرت احشایی در الکل

قیمت: 1,308,000 ریال

برش طولی سر و دم زالو

قیمت: 436,000 ریال

برش عرضی بدن زالو

قیمت: 436,000 ریال

نمونه ماکروسکوپی ماکرانتورنکوس در الکل

قیمت: 1,090,000 ریال

نمونه ماکروسکوپی کرم فاسیولا هپاتیکا در الکل

قیمت: 381,500 ریال

نمونه ماکروسکوپی کرم فاسیولا ژیگانتیکا در الکل

قیمت: 381,500 ریال

نمونه ماکروسکوپی پارامفیستوماتیده در الکل

قیمت: 327,000 ریال

برش حلقه جنسی کرم خاکی

قیمت: 545,000 ریال

برش طولی قدام و خلف کرم خاکی

قیمت: 490,500 ریال

برش عرضی کرم خاکی

قیمت: 490,500 ریال