لطفا کمی صبر کنید...

برش بافتي ندول اسپيروسركالوپي در مري سگ

قیمت: 545,000 ریال

مقطع بافتي پنوموني كرمي (ريه گوسفند)

قیمت: 436,000 ریال

برش بافتي ندول اونكوسركا در شتر

قیمت: 490,500 ریال

برش بافتي ندول هابرونما در معده اسب

قیمت: 490,500 ریال

لام مونته لاروتريشين (حاصل هضم عضله)

قیمت: 490,500 ریال

مقطع كرم آسكاريس ♀

قیمت: 381,500 ریال

مقطع كرم آسكاريس ♂

قیمت: 381,500 ریال

كرم پارآسكاريس اكوروم ♀ (درمحلول الكلي)

قیمت: 545,000 ریال

كرم توكساسكاريس لئونينا (در محلول الكلي)

قیمت: 545,000 ریال

كرم توكسوكارا كتي (در محلول الكلي)

قیمت: 348,800 ریال

كرم توكسوكارا كنيس (در محلول الكلي)

قیمت: 348,800 ریال

كرم سينگاموس تراكئا (در محلول الكلي)

قیمت: 490,500 ریال

كرم فيزالوپترا (در محلول الكلي)

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته اسكريابينما ♂

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته استرتاژيا ♀

قیمت: 327,000 ریال

كرم مونته دراشيا مگاستوما ♀

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته آسكاروپس ♀

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته آسكاروپس ♂

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته آسكاريد يا گالي ♀

قیمت: 381,500 ریال

كرم مونته آسكاريد يا گالي ♂

قیمت: 381,500 ریال

كرم مونته آسكاريد يا كولمبه ♂

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته آميدوستومم ♀

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته آميدوستومم ♂

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته آنسيناريا

قیمت: 981,000 ریال

كرم مونته آكواريا ♀ (دیسفارنکس)

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته آكواريا ♂

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته استرتاژيا اكسيدنتاليس ♂

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته استرتاژيا سيركومسينكتا ♂

قیمت: 381,500 ریال

كرم مونته استرونژيلوس ولگاريس ♂

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته استرونژيلوس ولگاريس ♀

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته اسكريابينما ♀

قیمت: 381,500 ریال

كرم مونته اوزوفاگوستومم دنتاتوم ♀ یا ♂

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته اوزوفاگوستومم ونولوزوم ♂

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته اوزوفاگوستومم ونولوزوم ♀

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته اوكسي نما ♀

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته اوكسي نما ♂

قیمت: 708,500 ریال

كرم مونته اكسيور ♀ (موش)

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته اكسيوريس اكويي ♀

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته بونوستومم ♀

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته پارابرونما ♀

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته پارابرونما ♂

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته پروپس مريا

قیمت: 381,500 ریال

كرم مونته تترامرس ♀

قیمت: 1,199,000 ریال

كرم مونته تريكواسترونژيلوس آكسي آي ♂

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته تريكواسترونژيلوس♀

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته تريكواسترونژيلوس ♂

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته تريكواسترونژيلوس وتيرينوس ♂

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته تريكواسترونژيلوس كاپريكولا ♂

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته تريكواسترونژيلوس كولوبريفورميس ♂

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته تلازيا ♀ (گونه گلوبی)

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته دراشيا مگاستوما ♂

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته ديكتيوكالوس ♀

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته ديكتيوكالوس ♂ (انتهاي خلفي كرم)

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته ريكتولارياكاهيرنسيس ♀

قیمت: 1,090,000 ریال

كرم مونته سوبولورا ♀

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته سوبرلورا ♂ (انتهای قدامی+انتهای خلفی)

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته شابرتيا ♀

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته شابرتيا ♂

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته فيزوسفالوس ♀

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته فيزوسفالوس ♂

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته گلوبوسفالوس ♀

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته گلوبوسفالوس ♂

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته گونژيلونما ♀

قیمت: 599,500 ریال

كرم مونته گونژيلونما ♂

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته مارشالاژيا ♀

قیمت: 381,500 ریال

كرم مونته مارشالاژيا ♂

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته نماتوديروس ♂

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته نماتوديرلا ♀

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته نماتوديرلا ♂

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته نماتوديروس ♀

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته نماتوديروس اسپاتيگر ♂

قیمت: 763,000 ریال

كرم مونته نماتوديروس اوآراتيالوس ♂

قیمت: 763,000 ریال

كرم مونته نماتوديروس فيليكوليس ♂

قیمت: 763,000 ریال

كرم مونته هابرونما موسكه ♀

قیمت: 381,500 ریال

كرم مونته هابرونما موسكه ♂

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته هتراكيس ♀

قیمت: 381,500 ریال

كرم مونته هتراكيس ♂

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته همونكوس ♀

قیمت: 490,500 ریال

كرم مونته همونكوس ♂

قیمت: 436,000 ریال

كرم مونته كنتراسكوم

قیمت: 708,500 ریال

كرم مونته كوپريا ♀

قیمت: 490,500 ریال

کرم مونته کوپریا انکوفورا ♂

قیمت: 545,000 ریال

كرم مونته استرتاژيا تريفوركاتا ♂

قیمت: 654,000 ریال

كرم مونته ريكتولاريا كاهيرنسيس ♂

قیمت: 1,090,000 ریال

کرم مونته استر تاژیا لیراتا ♂

قیمت: 654,000 ریال

تلازیا رودزای ♂

قیمت: 872,000 ریال

انتهای قدامی کرم نکاتور

قیمت: 654,000 ریال

کرم مونته نکاتور ♂

قیمت: 981,000 ریال

برش بافتی چینه دان آلوده به کاپیلاریا

قیمت: 708,500 ریال

برش بافتی سنگدان آلوده به هیستریکس

قیمت: 708,500 ریال