لطفا کمی صبر کنید...

پیپت 1 میلی لیتر ISOLAB آلمان کلاس AS

قیمت: 626,750 ریال

پیپت 2 میلی لیتر ISOLAB آلمان کلاس AS

قیمت: 659,450 ریال

پیپت 2 میلی لیتر HBG آلمان

قیمت: 149,000 ریال

پیپت 5 میلی لیتر ISOLAB آلمان کلاس AS

قیمت: 708,500 ریال

پیپت 10 میلی لیتر ISOLAB آلمان کلاس AS

قیمت: 817,500 ریال

پیپت 10 میلی لیتر HBG آلمان

قیمت: 160,000 ریال

پیپت 20 میلی لیتر ISOLAB آلمان کلاس AS

قیمت: 839,300 ریال

پیپت 25 میلی لیتر ISOLAB آلمان کلاس AS

قیمت: 899,250 ریال