لطفا کمی صبر کنید...

سمپلر متغیر (10-0.5) میکرو لیتر ISOLAB آلمان

قیمت: 16,786,000 ریال

سمپلر متغیر (10-0.5) میکرو لیتر دراگون چین

قیمت: 8,665,500 ریال

سمپلر متغیر (20-2) میکرو لیتر ISOLAB آلمان

قیمت: 16,786,000 ریال

سمپلر متغیر (20-2) میکرو لیتر دراگون چین

قیمت: 8,665,500 ریال

سمپلر متغیر (50-5) میکرو لیتر دراگون چین

قیمت: 8,665,500 ریال

سمپلر متغیر (100-10) میکرو لیتر ISOLAB آلمان

قیمت: 16,786,000 ریال

سمپلر متغیر (100-10) میکرو لیتر دراگون چین

قیمت: 8,665,500 ریال

سمپلر متغیر (100-20) میکرو لیتر ISOLAB آلمان

قیمت: 16,786,000 ریال

سمپلر متغیر (200-20) میکرو لیتر ISOLAB آلمان

قیمت: 16,786,000 ریال

سمپلر متغیر (200-20) میکرو لیتر دراگون چین

قیمت: 8,665,500 ریال

سمپلر متغیر (1000-100) میکرو لیتر ISOLAB آلمان

قیمت: 16,786,000 ریال

سمپلر متغیر (1000-100) میکرو لیتر دراگون چین

قیمت: 8,665,500 ریال