لطفا کمی صبر کنید...
%5 تخفیف
پوآر بورت ISOLAB آلمان

پوآر بورت ISOLAB آلمان

قیمت: 751,773 ریال
%5 تخفیف
پوآر پیپت پاستور ISOLAB آلمان

پوآر پیپت پاستور ISOLAB آلمان

قیمت: 79,734 ریال
%5 تخفیف
پوآر پیپت استاندارد 10 میلی لیتر ISOLAB آلمان

پوآر پیپت استاندارد 10 میلی لیتر ISOLAB آلمان

قیمت: 683,430 ریال
%5 تخفیف
پوآر پیپت یونیورسال 50 میلی لیتر ISOLAB آلمان

پوآر پیپت یونیورسال 50 میلی لیتر ISOLAB آلمان

قیمت: 728,992 ریال
%5 تخفیف
پوآر پیپت پرکن قرقره ای 2 میلی ISOLAB آلمان

پوآر پیپت پرکن قرقره ای 2 میلی ISOLAB آلمان

قیمت: 888,459 ریال
%5 تخفیف
پوآر پیپت پرکن قرقره ای 10 میلی ISOLAB آلمان

پوآر پیپت پرکن قرقره ای 10 میلی ISOLAB آلمان

قیمت: 888,459 ریال
%5 تخفیف
پوآر پیپت پرکن قرقره ای 25 میلی ISOLAB آلمان

پوآر پیپت پرکن قرقره ای 25 میلی ISOLAB آلمان

قیمت: 888,459 ریال