لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام میکروسکوپی پاتولوژی لیست لام های میکروسکوپی پاتولوژِی

لیست لام های میکروسکوپی پاتولوژِی


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1- آدنوکارسینوم اندومتر        
2- آدنوکارسینوم پروستات                
4- آدنوکارسینوم معده        
5- آدنوکارسینوم تخمدان        
6- اندومترپرولیفراتیو        
7- آدنوم فولیکولر تیروئید         
8- آدنوم پلئو مورف غده بزاقی         
9- آتروفی بیضه        
10- آپاندیسیت حاد         
11- آرترواسکلروز         
12- آماس غده بزاقی (سیال آدنیت)        
13- آماس مزمن کیسه صفرا        
14- آمبلوبلاستوم        
15- آمفیزم ریه        
16- آنتراکوز ریه        
17- آندومتر استروژنیک        
18- آندومتریوز        
19- استئوسارکوم        
20- اکتینومیکوز        
21- اولسر مری (بافت میکروسکوپی  جوانه ای)
22- استئوکندرم
23- پر خونی کبد
24- پولیپ بینی
25- پنومونی بینا بینی
26- پولیپ کولون
27- پولیپ آندومتریال
28- پولیپ آندوسریکال
29- ترانزیشینال مثانه
30- ترومبوز
31- تراتوم بیضه
32- تیروئیدیت مزمن (هاشیموتو)
33- تومور با سلول ژآنت
34- تورسیون بیضه
35- حاملگی لوله ای
36- دیسپلازی فیبروز پستان
37- دیسپلازی فیبروز استخوان
38- رتینوبلاستوم
39- رتانسیون جفت
40- زخم معده
41- ژنیکوماستی
42- سل گانگلیون
42- سل گانگلیون3- آدنوکارسینوم کولون (نئوپلازی)
43- سل گره لنفاوی
44- سل ریه
45- سل میلیر کبد
46- سل آندومتر
47- سالپنژیت مزمن (آماس لوله رحم)
48- سارکوم پلئومورف
49- سارکوما
50- سیروز کبد
51- سیتولوژی سرویکوژینال
52- سمینوم بیضه
53- سرویسیست مزمن
54- شوانوم
55- کارسینوم پروستات
56- کارسینوم موکوئید کولون
57- کارسینوم ترانزیشینال مثانه
58- کارسینوم مدولر تیروئید
59- کارسینوم پاپیلر تیروئید
60- کارسینوم آنابلاستیک تیروئید
61- کارسینوم فولیکولر تیروئید         
62- کارسینوم داکتال پستان        
63- کارسینوم اپیدرموئید ریه        
64- کارسینوم کلیه        
65- کارسینوم مدولر پستان         
66- کارسینوم اپیدرموئید لب         
67- کارسینوم اپیدرموئید مری        
68- کارسینوم اپیدرموئید پوست         
69- کارسینوم بازوسلولر          
70- کارسینوم با سلول روشن کلیه        
71- کارسینوئید آپاندیس        
72- کوریوکارسینوم        
73- کندروم        
74- کندروسارکوم        
75- کلوئید        
76- کله سیست کیسه صفراء        
77- کلسیفیکاسیون        
78- کلستاز کبد        
79- کیست اپیدرمال        
80- کیست فولیکولر        
81- هموسیدرین        
82- هیپرپلازی پروستات        
83- کارسینوم پاپیلر تخمدان        
84- آدنومیوز جسم رحم        
85- کیست موسینو
86- کیست سرو
87- کیست هیداتیک
88- گواتر
89- گانگلیون رآکتیو
90- گلوموس تومور
91- گرانولوم پیوژنیک
92- گریوز
93- گلومرلونفریت
94- گزانتوم
95- گانگلیون عصبی
96- فیبروآدنوم پستان
97- فتی چنچ
98- فیبروسارکوم
99- فولیکول تخمدان
100- نکروز چربی
101- نکروزجفت
102- نکروز انعقادی کلیه
103- نووس جانکشنال
104- نووس اینترادرمال
105- همانژیوم کاورنو
106- کارسینوم اپیدرموئید سرویکس
107- پاپیلر سرویسیت آدنوما
108- آندومتر ترشحی
109- نفروبلاستوم (تومور ویلمز)
110- لیومیوم
111- لیپوم
112- لنفوم با سلول درشت
113- لیشمانیوزپوستی
114- لیپوسارکوم
115- لنفوم روده باریک
116- مننژیوم
117- میکس تومور
118- متاستازکارسینوم اپیدرموئید به کبد
119- متاستازکارسینوم اپیدرموئید به گانگلیون
120- متاپلازی مالپیگی سرویکس
121- ملانوم
122- مول هیداتی فرم
123- موسینوس آدنوما
124- همانژیوم کاپیلر
125- هموروئید
126- هوچکین
127- هپاتوسل کارسینوما
128- هپاتیت مزمن
129- همانژیوم پروستات
130- کارسینوم تخمدان
131- کیست تخمدان
132- رابدو میوسارکوم