لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام های میکروسکوپی هماتولوژی لیست لام های میکروسکوپی هماتولوژی

لیست لام های میکروسکوپی هماتولوژی


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1-ائوزینوفیلی        
2-اجسام هاول ژولی        
3-اسفروسیتوز        
4-اکینوسیت        
5-بازوفیلی        
(کارولینا- آمریکا)
6-بسکت سل        
(کارولینا- آمریکا)
7-بورسل            
8-پلاسمودیوم ویواکس20            
9-پلاکت            
10-پویکیلوسیتوز            
11-تالاسمی ماژور            
12-تالاسمی مینور            
13-رتیکولوسیت
14-رولو
15-کرانتید سل
16-کم خونی
17-لکوپنی
18-کلوسیتوز
19-لنفوسیتی
20-ماکروسیتوز
21-میکروسیتوز
22-هیپوکروم
23-AML
24-ALL
25-Drop cell
26-CML
27-CLL
28-NRBC
29-پلاسمودیوم فالسیپاروم
30-تریپانوزوم (3 نمونه)