لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام میکروسکوپی تخم لیست لام های میکروسکوپی تخم

لیست لام های میکروسکوپی تخم


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.تخم:

1-پروانه ابريشم (فيكسه)
2-مگس (فيكسه)
3-مگس (لام)
4-پشه (فيكسه)
5-پشه (لام)
6-شپش (فيكسه)
7-شپش (لام)
8-بيد آرد (فيكسه)
9-بيد آرد (لام)
10-
كپسول تخم سوسری
11-تخم سایرحشرات درصورت امکان