لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام میکروسکوپی شفيره حشرات لیست لام های میکروسکوپی شفیره حشرات

لیست لام های میکروسکوپی شفیره حشرات


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.لام شفيره حشرات به صورت فيكسه:
1-آزاد
2-غيرآزاد
3-مخفی

شفيره حشرات به صورت لام يا فيكسه:
1-شفيره پشه كولكس (لام)
2-شفيره پشه كولكس (فيكسه)
3-شفيره بالتوری (فيكسه)
4-شفيره مگس syrphidae (فيكسه)
5-لام شفيره مورچه
6-لام شفیره Psychoda (فيكسه)