لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام میکروسکوپی لارو حشرات لیست لام های میکروسکوپی لارو حشرات

لیست لام های میکروسکوپی لارو حشرات


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.لارو حشرات:

1-بالتوری سبز (فيكسه)
2-پشه كولكس (فيكسه)
3-پشه آنوفل (فيكسه)
4- پشه آنوفل) لام)
5- پشه كولكس (لام)
6- سيموليوم (فيكسه)
7- سيموليوم (لام)
8- كرانوميد (فيكسه)
9- كرانوميد (لام)
10- سن یک پروانه ابریشم
11- مورچه (فيكسه و لام)
12-لام لارو مگس Syrphidae (فیکسه)
13-لام لارو Psychoda (فيكسه)