لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام های میکروسکوپی مربوط دستگاه گوارش لیست لام های میکروسکوپی دستگاه گوارش

لیست لام های میکروسکوپی دستگاه گوارش


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.لوله گوارش:

1-سوسری Periplaneta americana (همه چیز خوار)
2-سوسک  Carabidae (گوشتخوار)
3-ملخ Doiciostaurus maroccanus (گیاهخوار)
4- دوبالان Calliphoridae
5-زنبورعسل Apis mellifera