لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام های میکروسکوپی مربوط به بخش هايی از دستگاه توليدمثلی و ترشحی حشرات لیست لام های میکروسکوپی مربوط به بخش های دستگاه تولیدمثل

لیست لام های میکروسکوپی مربوط به بخش های دستگاه تولیدمثل


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1-تخم ريز زنبور براكون
2-نيش و غدد زهری زنبور
3-غدد ترشحی پروانه ابريشم
4-انتهای شکم نر وماده زنجره
5-روزنه تنفسی تیپ بیرونی (غربالی )
6-روزنه تنفسی تیپ بیرونی (دولبی)
7-روزنه تنفسی تیپ درونی