لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام های میکروسکوپی مربوط به پا لیست لام های میکروسکوپی مربوط به پا

لیست لام های میکروسکوپی مربوط به پا


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.پای:

1-دونده
2-كننده (حفار)
3-شكاری
4-سبدی (جمع آوری كننده)
5-جهنده
6-رونده
7-چسبنده
8-آبكش مانند (پارويی)
9-چنگال دار
10-تميزكننده
11-شناوری

بالشک:

1-ميانی Arolium
2-كناری pulvillus
3-خار ميانی

ناخن:

1-دندانه دار
2-منشعب