لطفا کمی صبر کنید...
محصولات بافت شناسی جانوری لیست لام های میکروسکوپی بافت شناسی جانوری

لیست لام های میکروسکوپی بافت شناسی جانوری


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1-آئورت
2-آبشش     
3-آپانديس                
4-اپی‌ديديم
5-ا پی‌گلوت
6-اسپرم انسان    
7-اسپرم پستاندار
8-اسپرم پرنده
9-اسپرم دوزیست
10-اسپرم خزنده
11-اسپرم ماهی     
12-اسكروتوم
13-استخوان‌سازی
14-استخوان اسفنجی
15-استخوان متراكم
16-اويداكت
17-ايلئوم
18-بافت همبند سست
19-بافت پوششی استوانه ای ساده
20-بافت پوششی مکعبی
21-بافت پوششی سنگفرشی مطبق
22-بافت پوششی مژکدار
23-بافت پوششی سنگفرشی ساده
24-بافت پوششی غده ای  
25-بافت پوششی ادراری
26-بافت چربی
27-بافت عصبی       
28-بافت غضروفی  
29-بصل‌النخاع
30-بند ناف
31-بيضه پستاندار
32-بيضه پرنده
33-بيضه دوزیست
34-بيضه  خزنده
35-بيضه ماهی
36-بیضه .اپی‌ديديم .دفران                  
37-پوست مودار
38-پوست باغدد چربی
39-پوست ضخیم
40-پانكراس
41-پستان
42-پنيس
43-پروستات
44-تخمدان پرنده
45-تخمدان پستاندار
46-تخمدان خزنده
47-تخمدان دوزیست
48-تخمدان ماهی
49-تخمدان خرچنگ
50-تیموس
51-تنه مهره دار
52-تيروئيد             
53-جفت
54-چينه‌دان
55-چشم ماهی
56-حنجره              
57-خون انسان
58-خون پستاندار
59-خون دوزیست
60-خون پرنده
61-خون ماهي      
62-خون خزنده
63-خون خرچنگ   
64-دفران
65-دم موش         
66-دندان       
67-دريچه قلب         
68-دئودنوم
69-رکتوم
70-روده
71-رشته الاستیک
72-رشته کلاژن
73-رحم     
74-زبان
75-ژژونوم
76-سمينال وزيكول
77-سكوم
78-سيرنكس
79-سر ماهی  
80-سر جوجه
81-سر مار
82-سنگدان
83-سلول جانوری   
84-سرخرگ
85-سیاهرگ
86-سرخرگ-سیاهرگ               
87-شش-مری
88-شش پستاندار
89-شش خزنده
90-شش پرنده
91-شش دوزیست
92-طحال
93-فوق كليه
94-غضروف ارتجاعی
95-غضروف شفاف  
96-غضروف  فیبرو
97-غده بزاقی
98-قلب دوزیست    
99-قلب خزنده
100-قلب خرچنگ
101-قلب پستاندار
102-قلب پرنده
103-قلب ماهی
104-کبد
105-كيسه هوای ماهی   
106-کلیه
107-كيسه صفرا
108-کرم خاکی طولی
109-کرم خاکی عرضی
110-كرم ابريشم    
111-مخاط دهان
112-كولون
113-گره لنفاوی      
114-لب
115-لوله رحم
116-لوزالمعده
117-ماهيچه قلب   
118-ماهيچه مخطط
119-ماهيچه صاف
120-مغز
121-مخچه     
122-مری
123-مثانه
124-معده پستاندار
125-معده دوزیست
126-معده خزنده
127-معده ماهی
128-مزانتر
129-مری-نای
130-میزنای
131-مننژ
132-ماست سل
133-هیپوفیز
134-نخاع
135-نای