لطفا کمی صبر کنید...
محصولات بافت شناسی انسانی لیست لام های میکروسکوپی بافت شناسی انسانی

لیست لام های میکروسکوپی بافت شناسی انسانی


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1- اسپرم
2- استخوان سازی
3- بصل النخاع
4- پوست ضخیم
5- پوست جنین انسان
6- پوست مودار
7- پوست با غدد عرق
8- تخمدان
9- خون
10- رحم (آندومتر)
11- رحم (سرویکس)
12- زبان جنین
13- طحال
14- غده لنفاوی
15- فوق کلیه
16- کام
17-ی کلیه
18- لوله رحم
19- لوزه
20- معده
21- جنین انسان (طولی وعرضی)