لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام های میکروسکوپی سیتوژنتیک لیست لام های میکروسکوپی سیتوژنتیک

لیست لام های میکروسکوپی سیتوژنتیک


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.1- موتاسيون مگس سركه (انواع موتاسيون ها)
مگس وحشی ـ وستيژيال (vg) ـ ابوني (e) ـ اسكارلت (st) ـ براون (bw) ـ سپيا (se) ـ وايت (w) ـ رابي (rb)
سپيا.ابونی (se.e) ـ وايت.ابونی (w.e) ـ اسكارلت.وستيژيال (st.vg)-اسکارلت.ابونی (st.e)-دامپی (dp.)

2-محيط های كشت خالص مگس سركه شامل انواع موتاسيون های ذكر شده (عرضه در شيشه‌های پيركس آزمايشگاهی)

3- موتانت نر و ماده (تمام بدن) (12 نوع)                                                        

4- مقايسه مگس وحشی و موتانت (12 نوع)                                                 

5-انواع موتاسيون ها در يک ی                                                                 

6- سر مگس های موتانت (جهت بررسی چشم‌های ساده و مركب)                   

7-مگس های سركه فيكسه شده جهت مشاهده موتاسيون ها (در محلول فيكساتور)               

8- سر، سينه، شكم نر و ماده بال و پای مگس سركه به تفكيک                             

9- سيكل زندگی مگس سركه به طور كامل (تخم، لارو، شفیره مگس بالغ به تفکیک)

10-  از بال وحشی و موتانت (وستیژیال ودامپی)

11- تقسيم ميتوز در ريشه پياز، ريشه زعفران و ریشه سیر

12- تقسيم ميتوز در دم لارو قورباغه و تخم آسکاریس (ميتوز جانوری)

13- تقسيم میوز در بیضه ملخ

14- تقسيم میوز در لیلیوم و پیاز

15- پلی‌پلوئيدی در ريشه پياز

16- كاريوتايپ چند نمونه شامل: (خرگوش، پیاز، مرغ، كبوتر، همستر، جوجه تيغی، خوکچه هندی)

17- کروموزوم های غول پیکر در غدد بزاقی لارو مگس سرکه

18- جسم بار در سلول های مخاط دهان XX و XY

19- چوبک طبل در سلول های سفيد خون XX و XY

20- مشاهده صفحات جنينی در لارو مگس سرکه

21- مشاهده ميكروبادی در سلول های خونی

22-کیت های آمیزشی مگس سرکه (9 نوع آمیزش شامل
17 نمونه)

23-کاریوتایپ انسان سالم

24-کاریوتایپ انسان بیمار