لطفا کمی صبر کنید...
محصولات لام های میکروسکوپی سیتوژنتیک لام میکروسکوپ موتاسيون مگس سركه

لام میکروسکوپ موتاسيون مگس سركه


امکان سفارش اینترنتی وجود ندارد.انواع موتاسيون ها:

مگس وحشی ـ وستيژيال (vg) ـ ابونی (e) ـ اسكارلت (st) ـ براون (bw) ـ سپيا (se) ـ وايت (w)ـ رابی (rb)

سپيا.ابونی (se.e) ـ وايت.ابونی (w.e) ـ اسكارلت.وستيژيال (st.vg)-اسکارلت.ابونی (st.e)-دامپی (dp.)