لطفا کمی صبر کنید...

میکروسکوپ های استریو

 


میکروسکوپ های استریو ابزار مفیدی برای بررسی نمونه های ماکروسکوپی و استریومیکروسکوپی هستند. این میکروسکوپ ها مسیرهای مشاهده جداگانه را برای هر چشم فراهم می کنند. طوری به نمونه عمق داده که گویا نمونه با چشم مشاهده می شود.
میکروسکوپ های استریو دو نوع اصلی روشنایی را ارائه می دهند: نور انعکاسی و نور عبوری.


نور انعکاسی:
در این حالت نور به سمت پایین و بر روی نمونه می تابد و کاربر نور بازتابی از نمونه را مشاهده می نماید. این نوع روشنایی برای نمونه های مات مانند سنگ ها، مواد معدنی، گیاهان، حشرات و سرامیک ها کاربرد بهتری دارد.


نور عبوری:
در این حالت نور به سمت بالا و با عبور از نمونه می تابد. این نوع روشنایی در نمونه هایی که شفاف هستند مانند سلول ها، بافت ها، جنین ها، تخم حشرات یا نمونه های کوچک آبزی کاربرد بهتری دارد.
نوع نمونه تعیین می کند که کدام روشنایی بهتر عمل خواهد کرد. در بسیاری از موارد ممکن است نیاز به استفاده از چندین روش باشد. هر نوع روشنایی همچنین دارای چندین روش مشاهده است، همانطور که در جدول ذیل نشان داده شده است.   


جدول - روش های مشاهده معمول برای میکروسکوپ های استریو

 
روش های مشاهده:  

نور انعکاسی: 

فلوئورسانس
پلاریزه
مایل

نور عبوری:
زمینه روشن(Brightfield)
زمینه تاریک (Darkfield)
مایل
 پلاریزه

 

:(Brightfield)زمینه روشن
استفاده از نور در زمینه روشن، رایج ترین روش است. نور منتقل شده به طور مستقیم از زیر به نمونه می تابد. با عبور نور از مناطق متراکم نمونه، کنتراست نور تضعیف می شود. اگر نمونه، رنگ آمیزی نشده باشد یا رنگ ذاتی نداشته باشد، خصوصیات قابل مشاهده محدود خواهد بود. در این صورت، می توان از سایر روش های مشاهده استفاده نمود.

 

 :(Darkfield)زمینه تاریک
روشنایی منتقل شده در زمینه تاریک برای نمونه هایی که نمونه رنگ آمیزی نشده و شفاف هستند، به خوبی کاربرد دارد. نور مرکزی که معمولا از طریق نمونه عبور می کند مسدود می شود و تنها اشعه های مورب از هر سمت به نمونه برخورد می کنند. این پرتوهای مورب پراکنده، منعکس شده و یا شکسته می شوند. نتیجه یک نمونه روشن در یک پس زمینه سیاه است.


نور مورب یا مایل:
روشنایی مایل نیز با نمونه های نمونه رنگ آمیزی نشده و شفاف کار می کند. این روش کاربر را به تنظیم زاویه نور برای به دست آوردن کنتراست مورد نظر قادر می سازد. این نور در مقایسه با Brightfield کنتراست بالاتری را فراهم می کند، اما در مقایسه با Darkfield کنتراست پایین تری دارد. با نور مورب، به راحتی می توان  ظاهر نمونه را تغییر داد و زاویه مناسب را برای روشنایی پیدا نمود.


نور پلاریزه:
نور پلاریزه روشنایی منتقل شده پلاریزه را می توان در نمونه های ناهمسان استفاده کرد که معمولا دارای ضریب شکست چندگانه (نمونه های دو شکست) هستند.


تخم ماهی Zebrafish  با استفاده از نور Brightfield


تصویر گرفته شده با استفاده از روش های مشاهده مورب (چپ) و تاریک (راست)


گسترش دامنه مشاهده:
توانایی تغییر سریع و آسان در روش های مشاهده می تواند به کاربر کمک نماید تا اطلاعات مربوط به نمونه خود را به طور موثر اخذ نماید. نور اصلی میکروسکوپ های استریو جدید نور منتقل شده LED می باشد که می تواند به کاربر در انتخاب بین نور Brightfield، مورب یا مایل، Darkfield و روشنایی پلاریزه کمک کند و همچنین روش های مختلف کنتراست را به سرعت و به راحتی تغییر دهد.


منبع:
Stereo Microscope Primer: Transmitted Light Observation Methods | Olympus LS (olympus-lifescience.com)